Rèm văn phòng

NK201

277,000 VND/m2
250,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T38

415,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T33

400,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T32

395,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T31

380,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T30

380,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T29

355,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T28

385,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T27

385,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T26

376,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T25

426,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T24

410,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T23

415,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T22

355,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T21

405,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T20

359,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T19

372,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T18

400,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T17

395,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T16

385,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T15

367,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T14

376,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T13

400,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T12

359,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T11

405,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T10

390,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T09

395,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T08

376,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T07

395,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T06

405,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T05

380,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T04

372,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T03

400,000 VND/m2
320,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T02

595,000 VND/m2
500,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T01

376,000 VND/m2
500,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T55

693,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T54

641,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T53

597,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T52

641,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T51

626,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T50

684,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T49

604,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T48

597,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T47

604,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T46

604,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T45

675,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T44

666,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T43

650,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T42

634,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T41

584,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T40

372,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T39

650,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T37

675,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T36

577,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T35

611,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua

NK-T34

597,000 VND/m2
520,000 VND /m2
Đặt mua
Đặt mua